Informatie

ParticipatiefondsHet doel van het Participatiefonds is om mensen maatschappelijk actief te maken. Dit kan van alles zijn, zoals b.v. een abonnement op de krant, een lidmaatschap van de (sport)vereniging, het bezoeken van een concert, enzovoort. De activiteiten hoeven niet regiogebonden te zijn. Ook reiskosten voor deze activiteiten vallen onder het Participatiefonds.


Hoogte vergoeding € 200,- per persoon per jaar (op declaratiebasis). De vergoeding geldt ook voor uw inwonende kinderen tot achttien jaar.


Voor sportactiviteiten van kinderen tot achttien jaar geldt een speciale regeling. Jeugdsportfonds Groningen stelt hiervoor jaarlijks maximaal € 225,00 per kind beschikbaar. Om voor deze regeling in aanmerking dient u zich te wenden tot Stichting Leergeld Hoogeland. Tel.nr. 06-43674287.

Nieuwe privacywet AVG

Reglement

i.h.k.v de Algemene Verordening Gegevensverwerking

De vereniging verwerkt van de leden de

volgende persoonsgegevens

 

Voornaam

Achternaam

Roepnaam

Straatnaam

Postcode

Plaatsnaam

 

Deze gegevens zijn nodig om vast te

stellen wie de leden van de vereniging zijn en op welk adres zij aangeschreven

kunnen worden voor o.a. mededelingen en voldoening van de contributie.

 

Verder wordt het e-mailadres en telefoonnummer van de leden geregistreerd. Dit is nodig voor het doen van

mededelingen die op korte termijn kenbaar gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld een wijziging in speeltijden. Groepsmailingen worden niet in BCC verstuurd tenzij een lid dat uitdrukkelijk heeft aangegeven. Bestaande leden kunnen kunnen dit naar aanleiding van dit nieuwe reglement kenbaar maken. Nieuwe leden

kunnen dit op het aangepaste inschrijfformulier kenbaar maken.

 

De vereniging heeft een Whatsapp-groep waarin de leden kunnen worden opgenomen. Dit gebeurt alleen als

zij daar uitdrukkelijk hun toestemming voor geven. Bovendien moeten zij binnen de Whatsapp-groep nog expliciet een uitnodiging voor deelname binnen die groep accepteren.

 

De gegevens zullen digitaal worden opgeslagen op een USB stick. Deze is in het bezit van de secretaris van de vereniging. Een back-up van de gegevens zal eveneens op een USB stick worden gezet. De back-up is in het bezit van de penningmeester. 

 

Een back-up zal iedere keer na een mutatie in het ledenbestand plaats vinden. De verwachting is dat dit 3 tot 4 maal per jaar zal zijn.

Leden kunnen hun gegevens inzien door de secretaris of penningmeester te benaderen en met hem/haar een afspraak te maken  voor feitelijke inzage. Deze afspraak moet in principe binnen 2

week tot stand komen. In bijvoorbeeld vakantieperiodes kan hiervan worden afgeweken. Na inzage kan het lid verzoeken zijn/haar gegevens aan te passen.

 

Vastgesteld door het bestuur op 4 juli 2018

 

 

Badmintonvereniging  Jupiter Winsum april 2023

Neem gerust contact op:

Jan Wubs, voorzitter

(tussen 19.00-21.00uur)